Mentorschap en beschermingsbewind

Wij zetten ons in voor mensen die door psychische en/of persoonlijke omstandigheden het overzicht zijn kwijtgeraakt. Wij zijn professioneel mentor voor  mensen die ,vanwege psychische  omstandigheden, geen natuurlijk sociaal netwerk hebben waar zij steun van ontvangen.

Wij kunnen via de kantonrechter worden benoemd als  mentor,  maar ook als beschermingsbewindvoerder of curator.

Beschermingsbewind’s een financiële maatregel die door de kantonrechter kan worden  opgelegd. Als de kantonrechter iemands bezittingen (dus ook geld) onder beschermingsbewind heeft gesteld, kan deze persoon niet meer zelfstandig beslissen wat hij met zijn bezittingen doet. De bewindvoerder neemt de verantwoordelijkheid over de bezittingen op zich.  De bewindvoerder is er voor de te beschermen persoon. Hij moet de financiële belangen behartigen van degene om wie het gaat. Daar hoort ook bij dat de bewindvoerder jaarlijks verantwoording aan de kantonrechter afgelegd. Dat geldt eveneens voor mentorschap. Bij mentorschap  zien wij erop toe dat mensen de zorg krijgen aangeboden die zij nodig hebben.

Wij bieden voornamelijk  mentorschap aan . In sommige gevallen in combinatie met beschermingsbewind. Als er sprake is van wils onbekwaamheid kan een onder curatelestelling een goede oplossing  bieden.